สัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาจาก UW-Madison

วันที่ 3 มิถุนายน 2559

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สัมภาษณ์ อาจารย์และนักศึกษาจาก UW-Madison เรื่อง"ความประทับใจ "Health&Disease in Thailand-Field Experience Program" ออกอากาศทาง PH Channel

1
2
3
4
5
6
7
8
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร