คณบดีกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม "Training on Leadership Skill and Governance Human Resource for Health"

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม"Training on Leadership Skill and Governance Human Resource for Health" แก่ผู้อบรมจากประเทศบังคลาเทศ จัดโดยสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Ophets)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร