คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี2559

วันที่ 10 มิถุนายน 2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสุขภาพประจำปี2559 โดยมีบุคลากร เข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างคับคั่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร