พิธีงานครูแผนไทยประยุกต์

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) จัดพิธีไหว้ครูแผนไทยประยุกต์ โดย รศ.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่นวดแผนไทยประยุกต์ กิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีพราหมณ์ โดย อาจารย์สิงห์ทอง ทองสวัสดิ์ สวดประชุมองค์เทวดา พิธีเจิมหน้าผาก/พรมน้ำมนต์ และพิธีครอบครูฯ ณ คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ อาคาร 5 ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร