โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี ศาสตราจารย์ พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อเรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" และ "ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในบริบทงานสาธารณสุข" ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนมเมืองแมน จัดโดยงานวิจัยและวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร