โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมี ศาสตราจารย์ พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อเรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" และ "ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในบริบทงานสาธารณสุข" ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนมเมืองแมน จัดโดยงานวิจัยและวิชาการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร