อบรมการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแบบรูบิค

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแบบรูบิค RUBRICS EVALUATION” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการประเมินผลการเรียนการสอนที่สำคัญ และมีกำหนดไว้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาครูประจำการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร