อบรมการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแบบรูบิค

วันที่ 22 มิถุนายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแบบรูบิค RUBRICS EVALUATION” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการประเมินผลการเรียนการสอนที่สำคัญ และมีกำหนดไว้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาครูประจำการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร