งานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

นักศึกษาที่จบหลักสูตรฯ

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร