งานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2558 โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่มหาบัณฑิต ในการนี้ รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมีคณะทูต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และญาติของผู้สำเร็จการศึกษาร่วมในพิธี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร