Training on "Medical Waste Management"

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธาณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในเปิดการอบรม "Medical Waste Management" แก่บุคลากรประเทศบังคลาเทศ ณ ห้องประชุม 1608 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 6 จัดโดยสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Ophets)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร