ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559

วันที่ 28 มิถุนายน 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คุณจรัญญา บุรพรัตน์ VP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มีการนำเสนอผลการดำเนินการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยมีผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้างาน ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 และเตรียมรับการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม1608,1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร