ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในโครงการ "Healthy Kid Healthy Heart" เด็กไทยหัวใจดี๊ดี ณ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ในภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในโครงการ "Healthy Kid Healthy Heart" เด็กไทยหัวใจดี๊ดี ณ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร Cr.FB Akkarach Bumrungpert

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร