นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับเกียรติบัตรในการประชุมวิชาการฯ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 2 ราย ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ในงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ได้แก่ - นางสาวโปรดปราน ทาศิริ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโภชนวิทยา ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย “ดีเด่น” ในรูปแบบโปสเตอร์ และ popular vote 1 รางวัล จาก 101 โปสเตอร์ ชื่อโครงการ การพัฒนาเยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รีมังสวิรัติที่มีโปรตีนสูงและพลังงานสูงสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน โดยมีผู้วิจัยคือ นางสาวโปรดปราน ทาศิริ ผศ.ดร. พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล -นางสาววรธร ป้อมเย็น ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในผลงานวิจัย “ดีเด่น” ชื่อโครงการ การลดค่าดัชนีน้ำตาลในขนมกลีบลำดวนโดยใช้ข้าวกล้องสินเหล็กและแป้งลำข้าว โดยมีผู้วิจัยคือ นางสาววรธร ป้อมเย็น ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

1
2
3
4
5
6
7
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร