งาน "มหิดล-วันแม่"

วันที่ 1 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน "มหิดล - วันแม่" ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศ.นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ...ในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ เรื่อง"การส่งเสริมป้องกันสุขภาพ แรงงานนอกระบบกรุงเทพมหานคร 2556-2558" ผู้กล่าวถวายรายงานบอร์ด ได้แก่ รองศาสตราจารย์สรา อาภรณ์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ นางสาวอาพัฒศิริ ธรรมรังกา นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ช่วยงานโครงการฯ ดังกล่าว นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การบริการตรวจสุขภาพและบริการนวดสุขภาพโดยสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม OPHETS อีกด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร