คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ จากมหาวิทยาลัยWuhan ประเทศไต้หวัน

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากร ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 8 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรี(Inbound) ประจำปี 2559 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Wuhan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร