พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้นฯ"Strategic Route Map"

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ในการอบรมระยะสั้น "Strategic Ruote Map" แก่บุคลากรประเทศมัลดีฟ ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร