โครงการ"การวางแผนการเงินและกองทุนระยะยาว"

11 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา "การวางแผนการเงินและกองทุนระยะยาว" ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส ชั้น 1 อาคารจรัล ยามะรัต (อาคาร 4) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโดยสโมสรระดับบัณฑิตศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร