คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล

16 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงจินต์ ผลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ของภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกับภาควิชา ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ชั้น 2 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร