การบรรยาย "การร่วมโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย/ภาคอุตสาหกรรม"

16 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการบรรยาย "การเข้าร่วมโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย/ภาคอุตสาหกรรม" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม บรรยายในหัวข้อ เรื่อง "ยุทธศาสตร์และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสกว."และ นายวัชรพล บุญหลาย กรรมการผู้จัดาร บ.เมดิฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อเรื่อง "โจทย์วิจัยและความร่วมมือภาคเอกชน/อุตสาหกรรม" ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร