การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงาน"

17 สิงหาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ" ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ โดยในการบรรยายช่วงเช้า มีการบรรยายเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยยากร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และการบรรยายการดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงพญาไท และช่วงบ่ายเป็นการเข้าฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมการอบรมฯ ครั้งนี้ จากนักศึกษาชั้น ปีที่ 3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประมาณ 200 คน จัดโดยงานบริหารเครื่องมือกลาง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร