เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน องค์ความรู้และงานวิจัย (The 1st MUPH Poster Symposium)

17 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน องค์ความรู้และงานวิจัย (The 1st MUPH Poster Symposium) โดยมีอาจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง ประธานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาฯ ภายในงานมีการบรรยาย"วิธีการห่างไกลโรคจากการทำงาน (Office Syndrome) วิทยากรจากคณะกายภาพบำบัด การสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร การประกวดและตัดสินโปสเตอร์รางวัลดีเด่น ชมเชย และPOPULAR VOTE ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร