คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาชีวสถิติ

18 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมภาควิชาชีวสถิติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ของภาควิชาฯ ร่วมต้อนรับ เพื่อจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกับภาควิชา ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 2 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร