คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาโภชนวิทยา

19 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมภาควิชาโภชนวิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ของภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกับภาควิชา ณ ห้องประชุมภาควิชาโภชนวิทยา ชั้น 2 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร