คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาระบาดวิทยา

19 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมภาควิชาระบาดวิทยา โดยมีอาจารย์ ดร. กิติพงษ์ หาญเจริญ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ของภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกับภาควิชา ณ ห้องประชุมภาควิชาระบาดวิทยา ชั้น 3 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร