คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

22 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีระ ครึกครื้นจิตร หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ของภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกับภาควิชา ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 9 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร