คณบดีร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558

22 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 และมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ จากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี เป็นประธานการแถลงข่าวฯ ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 17 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร