บันทึกเทปสัมภาษณ์ศิษย์เก่า สม.

22 สิงหาคม 2559

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำการบันทึกเทปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าสม. ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Asst.Prof.Dr.Shafi U. Bhuiyan จาก Divisions of Clinical Public Health & Social and Behavionral Health Sciences จบการศึกษาในปี 1999และ Dr.Tamjida Sohni Hanfi, Programme Manager Health, Nutrition and Population, BRAC จบการศึกษาในปี 2008 โดย Mr.Thomas McManamom เจ้าหน้าที่ประสานชาวต่างประเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้สัมภาษณ์ สถานที่บันทึกเทป ณ โถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

1
2
3
4
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร