ทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาอนามัยครอบครัว

23 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมภาควิชาอนามัยครอบครัว โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม นันทมงคลชัย หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ของภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกับภาควิชา ณ ห้องประชุมเพ็ญศรีพิชัยสนิธ ชั้น 9 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร