คณบดีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุขในทศวรรษหน้าฯ"

23 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุขในทศวรรษหน้าสำหรับประเทศไทย (ปี 2560-2569)" ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้าสำหรับประเทศไทย" ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ต่อด้วยการนำเสนอในเรื่อง "Scenario ระบบสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหน้า และการคาดการณ์กำลังคนด้านสาธารณสุขในทศวรรษหน้า"โดยอาจารย์บุญเรือง ขาวนวล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และในช่วงบ่ายเป็นการจัดทำกลุ่มแลกเปลี่ยน "กำลังคนด้านสาธารณสุข" จำนวน 5 กลุ่ม ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร