คณบดีพร้อมทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

23 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ของภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกับภาควิชา ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 6 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร