คณบดีและผู้บริหารเยี่ยมภาควิชาอนามัยชุมชน

24 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมภาควิชาอนามัยชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ของภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกับภาควิชา ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 7 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร