การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น"

25 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น" โดยมีนางนภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งจากสำนักงานคณบดีและภาควิชา เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 80 คน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร