ผู้บริหารเยี่ยมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

29 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เยี่ยมภาควิชาจุลชีววิทยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ของภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างคณะกับภาควิชา ณ ห้องประชุมภาควิชา ชั้น 6 อาคารตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร