คณบดีมอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งกล่าวปิดโครงการแลกเปลี่ยนฯ นักศึกษามหาวิทยาลัย Wuhan ประเทศไต้หวัน

29 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งกล่าวปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรี (Inbound) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Wuhan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร