คณบดีมอบประกาศนียบัตรพร้อมทั้งกล่าวปิดโครงการแลกเปลี่ยนฯ นักศึกษามหาวิทยาลัย Wuhan ประเทศไต้หวัน

29 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งกล่าวปิด โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรี (Inbound) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Wuhan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

26
27
28
29
30
31
32
33
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร