งานแสดงความยินดีบัณฑิตประจำปี 2558 "จากร่มราชพฤกษ์สู่โลกกว้าง ปัญญาของแผ่นดิน"

30 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในส่วนของพิธีการมีอดีตคณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร