ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559

31 สิงหาคม 2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี เป็นประธานเปิด การฝึกซ้อมและ อาจารย์นพนันท์ นานคงแนบ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมนำการฝึกซ้อม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีการเปิดสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเหตุไฟไหม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาอพยบออกจากตัวอาคาร ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และประชาชนใกล้เคียง ให้ความสนใจร่วมฝึกซ้อมด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร