การนำเสนอผลการเรียนของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ

31 สิงหาคม 2559

นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนฯ นำเสนอผลการเรียนที่ไปศึกษาระยะสั้น ณ China Medical University, Taiwan ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ โดยมีคณาจารย์ เข้ารับฟังการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร