สัมมนา เรื่อง "Global Environmental and Occupational Health Seminar"

9-10 สิงหาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา เรื่อง "Global Environmental and Occupational Health" โดย Prof.Susan Woskie กล่าวรายงานความเป็นมาของ CWEND and the GEOHealth Hub ซึ่งในการบรรยายทั้ง 2 วัน มีผู้ทรงวุฒิได้ให้เกียรติมาบรรยายฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน มีผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ ทั้งอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร