คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดการอบรมAUN-QA

1 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม AUN-QA ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA" ให้กับบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร