คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดการอบรมAUN-QA

1 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม AUN-QA ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA" ให้กับบุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร