คณบดีให้การต้อนรับ Professor จาก Wakayama Medical University, Japan

1 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับและเปิดงานความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และฟังการนำเสนอจาก Proferssor Kazuhisa Miyashita, Department of Hygiene, School of Medicine, Wakayama Medical University, Japan ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร