คณบดีให้การต้อนรับ Professor จาก Wakayama Medical University, Japan

1 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับและเปิดงานความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง Wakayama Medical University ประเทศญี่ปุ่น กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และฟังการนำเสนอจาก Proferssor Kazuhisa Miyashita, Department of Hygiene, School of Medicine, Wakayama Medical University, Japan ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร