นักศึกษาหลักสูตรสม.(ไทย-นานาชาติ) ประจำปี 2559 ไปทัศนศึกษา ณ วัดพระแก้ว

3 กันยายน 2559

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย-นานาชาติ) พานักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย-นานาชาติ) ประจำปี 2559 ไปทัศนศึกษา ณ วัดพระแก้ว ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง ให้คำแนะนำ เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้กับนักศึกษาฯ และได้รับความสนใจจากนักศึกษาฯ เป็นอย่างมาก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร