คณบดีพร้อมทีมบริหารพบบุคลากรสำนักงานคณบดี

6 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมบริหารพบบุคลากรสำนักงานคณบดี เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับคณะและรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร