โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย สกว.ภารกิจฝ่ายอุตสาหกรรมฯ

8 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานในการเปิดการบรรยายการเข้าร่วมโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย สกว.ภารกิจฝ่ายอุตสาหกรรม แนะนำทุนวิจัย สกว. ในชุดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ผู้ประสานงานชุดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้ช่วยประสานงานโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับความความสนใจจากคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร