โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย สกว.ภารกิจฝ่ายอุตสาหกรรมฯ

8 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานในการเปิดการบรรยายการเข้าร่วมโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย สกว.ภารกิจฝ่ายอุตสาหกรรม แนะนำทุนวิจัย สกว. ในชุดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ผู้ประสานงานชุดโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House นางสาวพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา ผู้ช่วยประสานงานโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับความความสนใจจากคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร