อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกแบบก.พ.อ.03ฯ

13 กันยายน 2559

งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบันทึกแบบก.พ.อ.03 ปรับปรุง ครั้งที่ 2 ในระบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กองทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร