ใบรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก APACPH

16 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับใบรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก APACPH มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 รวมมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร